Turystyka pielgrzymkowa wyznawców Judaizmu

Zwykły wpis

kontynuacja pracy magisterskiej o turystyce pielgrzymkowej

Najstarszą aktualnie istniejącą religią monoteistyczną jest judaizm, ukształtowany w II wieku p.n.e. i wyznawany przez Żydów. Jest pierwszą religią Abrahamowi, związaną z Abrahamem, który uważany jest za protoplastę narodu izraelskiego. Wyznawcy tej religii są rozproszeni po całym świecie, lecz największą grupę stanowią mieszkańcy Izraela ok. 4,7 mln i Stanów Zjednoczonych ok. 5,6 mln. Fundamentem judaizmu jest wiara w jednego Boga będącego nie tylko stwórcą świata, lecz także jego stałym „nadzorcą”, czy też „opiekunem”. Bóg też zawarł z ludem Izraela wieczysty układ, obiecując ochronę i pomoc w zamian za podporządkowanie się jego nakazom.

W historii Narodu Wybranego przeważającą rolę odgrywały pielgrzymki i związane z nimi sanktuaria. Powstawały one przeważnie w miejscach, gdzie naturalne elementy krajobrazu wskazywały na istnienie a przede wszystkim na objawienie się Boga. Z biegiem lat centralnym i jedynym punktem pielgrzymek narodu stała się Świątynia Jerozolimska, która została doszczętnie zburzona. Po tym nieszczęsnym zdarzeniu izraelici zaczęli się gromadzić w domach modlitwy tzw. synagogach.

Tradycja pielgrzymowania wśród Żydów sięga czasów koczowniczych plemion, z których to wierzeń wywodzi się judaizm. W momencie kiedy głównym bogiem tych plemion został Jahwe, pielgrzymki nagle stały się powszechne. Centralnym ośrodkiem kultu została Jerozolima, w której budowano liczne świątynie. W Jerozolimie szczególne znacznie ma plac Świątyni, na którym wznosi się meczet Qubbet as-Sachra. Z miejscem tym związana jest tradycja biblijna, przyjęta zarówno przez judaizm jak i chrześcijaństwo. Zgodnie z nią, plac świątyni utożsamiany jest ze wzgórzem Moria, na którym Abraham miał złożyć ofiarę z własnego syna Izaaka. Również na tej górze Dawid umieścił Arkę Przymierza, namacalny dowód obecności Boga. W końcu to tu Salomon zbudował pierwszą świątynię w 969r.p.n.e. Jej ważną częścią było tzw. Święte Świętych, gdzie Arka Przymierza została złożona (Jackowski, 2003).

Ryc. 6. Ściana Płaczu w Jerozolimie

Ściana Płaczu lub przez niektórych zwany Mur Płaczu (przedstawiony na rycinie 6) to jedno z ważniejszych miejsc corocznych pielgrzymek Izraelitów do Ziemi Świętej. Są to pozostałości po dawnych murach herodiańskich, jakie otaczały swego czasu świątynię. Po spaleniu świątyni Żydzi licznie gromadzili się wokół świętej skały w celu jej opłakiwania, co pozostało do dnia dzisiejszego. Co roku dnia 6 sierpnia przybywają tu Żydzi dla uczczenia pamięci po tych smutnych wydarzeniach. Jest to najświętsze miejsce Izraelitów. Warto też wymienić mniej znane ośrodki judaizmu, położone także na terenie Ziemi Świętej, są to: Safes, Jerycho, Karmel, Kathisma, Meron, Hebron, góra Synaj.

Reklamy

Turystyka pielgrzymkowa – definicje, istota i cel

Zwykły wpis

praca magisterska z 2010 roku

Pierwsze podróże podejmowane do miejsc świętych sięgają czasów prehistorycznych. Wyprawy o charakterze religijnym zachowały się w Starym Testamencie, hinduskich Wedach, czy Dziejach Herodota. Źródła te podają, że już w starożytnym Egipcie uroczystości religijne cieszyły się olbrzymią popularnością. Podróże podejmowane typowo turystycznie, w celu zaspokojenia ciekawości czy przyjemności datowane są dopiero na ok. 1500 r. p.n.e. Motywy religijne i poznawcze występowały także w imprezach kulturalnych i sportowych w starożytnej Grecji i Rzymie. Były to także formy kultu Bogów, jak np. igrzyska w Olimpii, Delfach, Koryncie, skupiające masę ludności. W czasach rzymskich wyprawy turystyczne zaczęły przeżywać prawdziwy rozkwit. Podróże obejmowały wtedy głównie zabytki architektury i sztuki, ciekawe miejsca przyrodnicze, miejsca walk, groby. Prawdziwa ekspansja turystyczna dotyczyła wspaniałych obiektów uznawanych za „siedem cudów” świata starożytnego.

Pielgrzymki do Ziemi Świętej odnotowały znaczny rozwój w okresie panowania Konstantyna . W 313 r. otworzył on drogę do pielgrzymowania przyznając chrześcijanom wolność kultu. Zapoczątkował się wtedy kult Chrystusa, odwiedzano miejsca związane z Jego

życiem, męką i zmartwychwstaniem (Jackowski, 2003).

„Etymologia pojęcia pielgrzymki sięga głębokiej starożytności. Grecki termin per-epi- demos (dosłownie cudzoziemiec, nie rezydent) stosowano do określenia pielgrzyma lub przygodnego podróżnego. Pierwotne słowo łacińskie peregrinus oznaczało osobę podróżującą przez obce kraje bądź nie mającą prawa obywatelstwa. Powstało ze złożenia dwóch wyrazów per-agros, oznaczającego tego, który idzie przez pole, poza miejscem swego zamieszkania, daleko od domu. Określenie peregrinatio oznacza pobyt poza krajem, wędrówkę, podróżowanie, zwiedzanie obcych krajów” (Jackowski, 2003, s.119).

„Pielgrzymka to odwiedzanie świętych miejsc w celu odbycia pokuty, złożenia Bogu podziękowania oraz przedłożenia prośby o potrzebne łaski. Wewnętrznym motywem pielgrzymki jest wiara w skuteczność modlitwy zanoszonej w sanktuariach” (Tworuschka, 2009, s. 31).

Uczestnika podróży pielgrzymkowych zwano homo viator. Słowo via z łacińskiego oznaczało drogę, ścieżkę, ulicę, gościniec, a czasem również i podróż. Natomiast zwrot viator, będący pochodnym od słowa poprzedniego wskazywał już na osobę podróżującą, wędrowca, posłańca, pielgrzyma.

Na migracje pielgrzymkowe składają się trzy komponenty: człowiek, przestrzeń i sacrum. Mieszczą się one w przestrzeni pielgrzymkowej, która jest jednorodna, z miejscem wyjścia i punktem docelowym pielgrzymki.

Migracje do miejsc kultu podejmowane są z różnych pobudek. Wyróżniono trzy główne motywy podróży religijnych ze względu na ich cel i sposób odbywania. Pierwszy wyłoniony motyw to podróże wyłącznie z pobudek religijnych, drugi – to motyw religijno- poznawczy, natomiast trzeci stanowią podróże poznawcze, wypoczynkowe i inne (Jackowski, 2003).

Głównymi cechami ruchu pielgrzymkowego jest sezonowość, uzależniona od kalendarza świąt religijnych będąca okazją do zorganizowania masowych pielgrzymek, motywacja religijna uczestników, nastawienie podróży i programu na jeden cel (miejsca święte). Ważnym elementem jednoczącym podczas takiej podróży jest też wspólny udział w wydarzeniach kulminacyjnych jakich jak: uroczysta liturgia, grupowe nabożeństwa w miejscu docelowym czy wędrówka po świętych miejscach.

Pielgrzymka to zatem modlitwa, spełnienie określonych rytuałów oraz wiara w cudowną moc uzdrawiania w takich miejscach. Do turystyki pielgrzymkowej zalicza się również spotkania z autorytetami i osobistościami reprezentującymi Kościół. Przykładem ostatnich lat były wizyty Papieża, które gromadziły tłumy pielgrzymów. Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii podaje następujące określenie: „Pielgrzymka to powszechna forma religijności, jest typowym wyrazem religijności ludowej, ściśle związanej z sanktuarium, którego istnienie stanowi element konieczny. Pielgrzym potrzebuje sanktuarium a sanktuarium pielgrzyma” (Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, n. 261-263).

Kodeks prawa kanonicznego przez sanktuarium rozumie: „Sanktuarium to kościół lub inne miejsce święte, do którego za aprobatą ordynariusza miejsca pielgrzymują liczni wierni, z powodu szczególnej pobożności” (KPK, 1983).

Pielgrzymki stanowią istotną formę przestrzennych przemieszczeń ludności. Ksiądz Maciej Ostrowski ujął to w następujących słowach: „człowiek „modląc się stopami” przemierza obszar między domem a miejscem świętym. Jego modlitwa nie jest zamknięta w ograniczonych murami świątyni. Rozciąga się na obszarze liczonym nierzadko setkami kilometrów. Dwa punkty: miejsce stałego zamieszkania i sanktuarium zakreślają obszar, w którym rozgrywa się święta czynność. Nie tylko określają przestrzenne rany, ale w pewnym sensie porządkują wszystko to, co składa się na nią. W tym obszarze rozgrywa się cały dramat spotkania z Bogiem i duchowej przemiany pątnika. Jest to, zatem przestrzeń liczona zarówno fizyczną, jak i duchową miarą” (Ostrowski, 2005, s. 265).

Raport o statusie pokoi w hotelu

Zwykły wpis

Recepcjonista pracujący na nocnej zmianie przygotowuje raport o statusie pokoi, który zawiera spis pokoi zajętych danego dnia oraz wykaz gości kończących pobyt nazajutrz. Rankiem kierownik służby pięter odbiera raport i układa grafik sprzątania pokoi gości, którzy się tego dnia wymeldowują. Te pokoje zostaną przygotowane dla następnych gości. Po zakończeniu zmiany służba pięter sprawdza każdy pokój i przygotowuje raport o statusie pokoi – aktualny i zgodny ze stanem faktycznym. Raport jest następnie porównywany z grafikiem wykorzystania pokoi, przygotowanym przez recepcję, a o ewentualnych rozbieżnościach informuje się kierownika recepcji. Nie wykryte rozbieżności, co do statusu pokoi mogą poważnie naruszyć reputację hotelu i wpłynąć na zmniejszenie sprzedaży pokoi.

Aby uniknąć pomyłek przy przydzielaniu pokoi gościom, służba pięter i recepcja muszą się nawzajem informować o każdej zmianie statusu. Szybkie przekazywanie informacji o statusie pokoi znacznie przyspiesza zameldowanie gości przyjeżdżających przed czasem i ogromnie ułatwia pracę recepcji w okresach nasilonego ruchu lub pełnego obłożenia hotelu. Ścisła współpraca i koordynacja pracy recepcji i służby pięter są warunkiem utrzymania płynnego funkcjonowania hotelu.

Organizacja pracy służby pięter

Zwykły wpis

Zakres obowiązków służby pięter zależy od wielkości i kategorii obiektu. W małych hotelach zarządzaniem pracą służby pięter zajmuje się kierownik obiektu, zaś w hotelach należących do sieci wiele związanych z tym zadań wykonuje pracownik centrali. Nadzór nad wprowadzeniem jednolitych procedur w hotelach sieci sprawują dyrektorzy generalni wspólnie z dyrektorami ds. eksploatacji lub kierownikami służby pięter.

Komputerowy system informacji o statusie pokoi

Zwykły wpis

System ten umożliwia natychmiastowy dostęp do informacji o wykorzystaniu i przygotowaniu pokoi zarówno działowi recepcji, jak i służbie pięter. Po wymeldowaniu gościa pracownik recepcji wprowadza do komputera informację o zwolnieniu pokoju, którą automatycznie rejestruje terminal służby pięter i sygnalizuje, że pokój należy sprzątnąć. Po zakończeniu sprzątania pokojówka zgłasza pokój do inspekcji. Inspektor ogląda pokój i wprowadza informację o przygotowaniu pokoju do sprzedaży do komputera działu, który wysyła ją do terminalu recepcji.

Problemy z szybkim informowaniem recepcji o statusie pokoi można rozwiązać podłączając system komputerowy do linii telefonicznej w pokojach. Po sprawdzeniu pokoju inspektor może wówczas zmienić status pokoju w hotelowym komputerze za pomocą specjalnego kodu telefonicznego z aparatu w pokoju. Sygnał jest automatycznie przekazywany do komputera, który rejestruje informację; przy takim systemie prawdopodobieństwo pomyłki jest minimalne. Bieżący status pokoi wyświetla i się w ciągu kilku sekund na ekranie komputera recepcji. Opisana tutaj procedura pozwala nie tylko znacznie zmniejszyć liczbę gości zmuszonych czekać na przydzielenie pokoju, lecz także skrócić czas oczekiwania.

Zespołowa praca działów recepcji i służby pięter ma ogromny wpływ na funkcjonowanie całego hotelu. Im lepsza będzie znajomość zadań i obowiązków partnera, tym lepiej ułożą się stosunki między obydwoma działami.

Kierownik służby pięter

Zwykły wpis

Procedury i standardy wykonania

Kierownik służby pięter ustala procedury i standardy wykonania wszystkich prac porządkowych i konserwatorskich. Procedura zawiera wykaz czynności, które należy wykonać, aby przedmioty, urządzenia i pomieszczenia w danej sekcji były czyste i sprawne. Standardy wykonania natomiast są to normy jakości pracy, które określają:

  • co należy zrobić;
  • jak trzeba to wykonać.

Jednym z głównych celów planowania pracy służby pięter jest to, aby wszyscy pracownicy sprzątali przydzielone sekcje z jednakową starannością. Utrzymanie jednolitego standardu wykonania będzie możliwe tylko wtedy, kiedy zostaną spełnione trzy warunki, mianowicie: 1) precyzyjne określenie standardów, 2) przekazanie ich personelowi, 3) konsekwentne egzekwowanie pracy na wymaganym poziomie. Jeśli któryś z tych warunków nie zostanie spełniony, wydajność służby pięter znacznie się zmniejszy, ponieważ personel będzie pracował niedbale i chaotycznie. W określaniu standardów wykonania powinni uczestniczyć wszyscy zainteresowani sposobem wykonywania czynności porządkowych i innych. Zanim kierownik służby pięter podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie, powinien zasięgnąć opinii personelu.

O tym, jakie standardy wykonania obowiązują w danym hotelu, pracownicy służby pięter powinni być informowani podczas bieżących szkoleń. Jednak najlepsza teoria będzie bezużyteczna, jeśli nikt nie będzie się do niej stosował. Umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia i podczas praktyki na stażu muszą być zatem konsekwentnie egzekwowane przez kierownika służby pięter.

Przemysł turystyczny

Zwykły wpis

Pensjonariusze oraz osoby podróżujące ze względów zawodowych mogą za pośrednictwem Internetu znaleźć wszystkie informacje na temat miejsc jakie zamierzają odwiedzić oraz dokonać wszelkich rezerwacji. W 1996 roku użytkownicy Internetu dokonali rezerwacji o łącznej wartości 276 milionów dolarów, z czego 90% stanowiły bilety lotnicze. Rok później liczba to potroiła się, sięgając rzędu 827 milionów dolarów.

Elektroniczny system rezerwacyjny powstał w 1959 roku i nosił nazwę SABRE (Semi-Automated Business Research Environment). Przed końcem 1964 sieć telekomunikacyjna Ameryki Północnej gwałtownie rozwinęła się, co pozwoliło w maju 1967 roku na zainstalowanie w biurze turystycznym pierwszej jednostki SABRE. Przed końcem lat siedemdziesiątych do sieci zostało podłączonych około tysiąca takich biur. Powstała Grupa SABRE, obecnie, posiada dwie witryny internetowe: dla klientów indywidualnych – easySABRE oraz Travelocity.

Wprowadzona w 1996 roku, Travelocity dostarcza jednostopniowe usługi turystyczne on-line wspomagane przez system rezerwacji i transakcji SARBE. Podróżni korzystając tej usługi mogą zarezerwować lot, rejs, miejsce w hotelu, wynająć samochód, obejrzeć interaktywne mapy ulic, zdjęcia, materiał video, skorzystać z instrukcji dojazdowych, poradników turystycznych, oraz zdobyć informacje na temat aktualnej i przyszłej prognozy pogody.  Dla klientów zainteresowanych głównie  cenami usług turystycznych udostępniona jest usługa polegająca na wyszukiwaniu ofert w oparciu o specyfikację przedziału cenowego. Ponadto możliwym jest oglądnięcie planu układu siedzeń niektórych samolotów w celu weryfikacji, które miejsca są zajęte, a które można jeszcze wykupić. Klient  Travelocity jest pod stałą opieką firmy. I tak na przykład w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu jest on powiadamiany o zaistniałym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Internet Travel Network była pierwszą usługą informacji turystycznej opartą na sieci powstałą w maju 1995 roku. W przeciągu trzech miesięcy posiadała 70,000 zarejestrowanych użytkowników. Mniej niż rok później liczba ta wzrosła do 450,000, by w roku 1997 osiągnąć 3 miliony.

Microsoft Expedia – kolejna firma turystyczna on-line, powstała w październiku 1996 roku osiągając 1 milionową sprzedaż tygodniową w styczniu 1997. W czerwcu wynik ten podwoiła, a rok rozliczeniowy zamknęła wynikiem sprzedaży równym 100 milionów dolarów. Inna firma – Preview Travel – rozpoczynając swoją działalność w sieci od maja 1996 roku, zamknęła księgi rozliczeniowe wynikiem ponad 20 milionów dolarów (1996 rok), oraz ponad 80 milionów dolarów w rok później.

Linie lotnicze rozpoczęły eksperymentować z Internetem w 1995 roku, wykorzystując go pierwotnie jako źródło kontaktów z inwestorami i partnerami handlowymi. Szybko jednak dostrzeżono, że Internet jest środkiem, który w sposób bardzo łatwy i tani pozwala dotrzeć do ogromnej rzeszy potencjalnych klientów. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w stworzeniu oferty internetowej oferującej możliwość uzyskania informacji odnośnie bieżących cenników oraz rozkładów lotów.

W 1996 roku linie lotnicze Southwest stały się pierwszą firmą, która umożliwiła swoim klientom zakup biletów za pośrednictwem sieci, pomijając całkowicie w procesie kupna sprzedaży obecność pośredników. Pozwoliło to jej m.in. na zredukowanie kosztów działalności wykreślając z pozycji kosztów prowizje dla agentów. Sukces komercyjny owego przedsiębiorstwa spowodował, iż wiele firm postanowiło samodzielnie zainwestować w nowe technologie sprzedaży rozpoczynając tym samym wyścig o klienta. Dzięki temu rozwinęło się wiele wirtualnych agentów turystycznych na świecie. Pierwszymi i najpotężniejszymi były: Expedia.com firma stworzona przez Microsoft oraz Travelocity.com – własność Grupy SABRE. Niezależnie od tego u kogo klient zakupił bilet, linie lotnicze oszczędzały fundusze w dwojaki sposób. Po pierwsze prowizje dla wirtualnych agentów były dużo niższe, po drugie pozwoliło to na odciążenie centrów rezerwacyjnych linii lotniczych.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż omawiana linia lotnicza Southwest pierwsze próby z elektronicznymi biletami przeprowadziła w 1994 roku. Przed końcem 1997 ponad połowa jej klientów podróżowała bez fizycznego posiadania biletu.

 

Amerykańskie Linie Lotnicze zdecydowały się na wprowadzenie systemu sprzedaży on-line niewiele później niż Southwest bo też w 1996 roku, posiadając przy tym mniejszą liczbę klientów. W Internecie jednak formalnie zaistniała w maju 1995 roku, głównie oferując swoim klientom system informacji pasażerskiej. System kupna on-line rozkwitł w 1997 roku, dzięki intensywnej kampanii reklamowej, w której jedną z głównych wiadomości stanowił adres internetowy firmy. Wkrótce klienci dostrzegli, iż dzięki możliwości kupna biletów w systemie on-line ominą kolejki na lotnisku oraz na łączach telefonicznych. Do września owego roku Amerykańskie Linie Lotnicze zarejestrowały 500,000 klientów usług on-line.

Linie lotnicze zachęcały klientów do korzystania z elektronicznych biletów na różnorodne sposoby. Dla przykładu linie Northwest oferowały swoim klientom 1000 bezpłatnych mil lotniczych.

Polskie Linie Lotnicze LOT od października 1997r. rozpoczęły sprzedawać poprzez Internet bilety na swoje połączenia. Wyprzedziły tym samym wiele europejskich linii lotniczych. W Polsce był to pierwszy system sprzedaży za pośrednictwem sieci komputerowej, w którym przy płatności kartami bankowymi numery poddawane były autoryzacji w trybie on-line. Jak mówili przedstawiciele LOT, nowe przedsięwzięcie firmy było odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów i kroki konkurencji. LOT od dwóch lat dysponował swoją stroną WWW i sukcesywnie notował szybko rosnącą liczbę jej odwiedzin. Obecnie rejestrowanych jest ponad 20 tys. zapytań miesięcznie, głównie z USA (45 proc. ) i Polski (31 proc. ).

Nowa forma sprzedaży, Tickets OnLine umieszczona jest na internetowej stronie przewoźnika (www.lot.com) . Jest to system interaktywny, stwarzający klientom możliwość zaplanowania przelotu do ponad 50 miast oraz dokonanie zakupu biletów. Trzeba tego dokonać na minimum 5 dni lub maksimum 360 dni przed zamierzoną podróżą. Obsługa systemu jest bardzo prosta, jednak w jej początkowej fazie istnienia instrukcje i polecenia pojawiały się w języku angielskim. Wynikało to z faktu, że internetowa sprzedaż biletów opierała się na systemie rezerwacji, który prowadzony był w języku angielskim.

System wyświetla wszystkie dostępne loty w określonym dniu, najniższą cenę, godziny wylotu i przylotu. Istnieje także możliwość zarezerwowania konkretnych miejsc w samolocie.

Za zamówiony bilet płaci się kartą kredytową w momencie dokonywania transakcji; karta jest autoryzowana w czasie rzeczywistym. Pasażerowie po sfinalizowaniu transakcji otrzymują numer rezerwacji, sam bilet zaś dostarczany jest im następnego dnia bezpłatnie przez firmy kurierskie.

Zarys rozwoju turystyki w Polsce

Zwykły wpis

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, rozwój turystyki został zapoczątkowany w pierwszej połowie XIX wieku. Jednakże proces ten w Polsce przebiegał inaczej niż w innych krajach europejskich. O ile w innych krajach, majacych normalny rozwój życia narodowego, jednym z potężnych bodźców współdziałających w tworzeniu stowarzyszeń był bodziec materialny,o tyle w Polsce komercjalna strona zagadnienia była mniej istotna.

Na zachodzie Europy turystykę organizowali przede wszystkim ludzie wyczuwający potrzeby rynku i płynace stąd zyski, w Polsce zaś – przede wszystkim społecznicy ożywieni poczuciem misji kutluralno – narodowej. Etapy rozwojowe turystyki w Polsce zamykają się w następujących okresach:

  • Okres pierwszy obejmuje lata do 1873 r.: jest to okres prekursorski, poprzedzający właściwy rozwój form organizacyjnych
  • Okres drugi – od 1873 do 1918r. – jest okresem, w którym kształtowały się ideowe i organizacyjne podstawy polskiej turystyki i krajoznawstwa
  • Okres trzeci – od 1918 do 1939 r. – obejmuje lata działalności turystycznej w Polsce międzywojennej
  • Okres czwarty – od 1945r. – odnosi się do powstania i rozwoju turystyki w Polsce Ludowej[1].można mówić przede wszystkim na tle działalności Stanisława Staszica i Juliana Ursyna Niemcewicza. Obaj uczeni, politycy, krajoznawcy, pisarze wprowadzili do turystyki polskiej akcenty poznawcze.Działania Niemcewicza i Staszica kontunuowane są przez Wincentego Pola – geografa i poetę. On jako profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego kształcił zastępy młodych badaczy stwarzajac teorię fizycznej odrębności ziemi Polskich od otaczających je państw.            Z czasem uzdrowiska stają sięmiejscami skupiającymi czołowych intelektualistów kraju : pisarzy, naukowców, działaczy społecznych. Oprócz uzdrowisk powstają ośrodki kąpielowiskowe, klimatyczne i letniskowe. W 1816 roku powstaje w Darłowie najstarsze kapielisko nad Bałtykiem. W 1823 r. Dr Hafner odkrywa Sopot i zakłada nadmorskie kąpielisko.
  •             Drugi okres to okres zaborów. W tym czasie społeczeństwo polskie odczuwało m.in. potrzebę organizowania się dla realizacji swych zamierzeń i celów zwiazanych z turystyką i krajoznawstwem[2]. Formowanie organizacji społecznych utrudniała sytuacja polityczna. Dopiero po stworzeniu pewnych form polskiej autonomii kulturalnej w Galicji powstają możliwości założenia organizacji turystycznej. W 1873 roku powstaje Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie. Jego celem były badania geologiczne polskich gór i ich popularyzacja, a także ochrona przyrody i wspieranie przemysłu góralskiego. W 1874 roku zbudowano pierwsze schronisko górskie nad Morskim Okiem; w 1876 roku – schroniska w Roztoce i Pięciu Stawach, a w 1894 roku na Hali Gąsienicowej.
  •             Rozwój myśli geograficznej i historycznej, propagującej idee krajoznawcze, trafia na grunty społeczno – ekonomiczne. Typowe dla XIX wiecznej Eurpy przemiany społeczne również w Polsce rozszerzają krąg osób zainteresowanych uprawianiem turystyki na warstwy kupców, urzędników oraz przedstawicieli wolnych zawodów. Niestety warunki materialne nie pozwalały na dalekie podróże. Rodzi się więc potrzba aby miejscowości wypoczynkowe, do których dojazd nie bylby zbyt kosztowny, były w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania.
  • Staszic – naukowiec, wybitny działacz, organizator, przyrodnik – był pierwszym badaczem, który w celach naukowych przewędrowała prawie całą Polskę. Stał się on wzorem dla innych działaczy krajoznawczych i turystycznych.
  • O turystyce do 1873 roku w dzisiejszym tego słowa znaczeniu

W 1906 roku powstaje PTK (Polskie Towarzystwo Krajoznawcze) jako druga organizacja na ziemiach polskich.

[1] R. Bar, A. Doliński “Turystyka”  Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne 1978 r

[2] R. Bar, A. Doliński “Turystyka” Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne 1978

Efekt ekonomiczny rozwoju turystyki w gminie Krynica Morska

Zwykły wpis

Niezwykle istotnym efektem ekonomicznym rozwoju turystyki w gminie Krynica Morska są wpływy do lokalnego budżetu, co wiąże się przede wszystkim z systemem podatkowym. Zgodnie z ustawą o finansowaniu gmin z 1993 r., katalog dochodów gmin związanych z działalnością turystyczną obejmuje przede wszystkim: a) podatki uznane za dochody własne gmin, b) opłaty lokalne, c) udział w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych, d) dochód komunalnych jednostek budżetowych i wpłaty innych komunalnych jednostek organizacyjnych, e) dochody z majątku gminy (A. Szwichtenberg, 1995). Celem uchwycenia przybliżonych dochodów z turystyki w niniejszym opracowaniu uwzględniono: podatek od nieruchomości, udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych), wpływy z karty podatkowej, opłaty lokalne, wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym dochody z dzierżawy i leasingu oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (tabl. 5.2.1.).        Jak wynika z tabl. 5.2.1., działalność turystyczna przynosi znaczne wpływy dla budżetu gminy Krynica Morska. Wpływy te stanowią większość ogólnego dochodu budżetu miasta, który w 2000 r. wyniósł 5 182 325 zł ( dane UM Krynica Morska ).        Niemal ze wszystkich podstawowych źródeł, dochody uzyskiwane z funkcjonowania gospodarki turystycznej w latach 1997-2000 uległy zwiększeniu. Do najważniejszych źródeł wpływów należy podatek od nieruchomości, który w 2000 r. przyniósł budżetowi gminy Krynica Morska łączny dochód w wysokości 1 791 684 zł.